What can we do about child labour?


Barnearbeid er et av de mest omdiskuterte spørsmålene i vår bransje. På den ene siden blir det hevdet at alt barnearbeid er forkastelig – på den andre siden hører vi iblant at barnearbeid er bedre enn alternativet, som er at familien ikke kan forsørge seg i det hele tatt.

I BSCIs etiske retningslinjer, som vi arbeider etter hos Gina Tricot, forplikter vi oss til å beskytte barn mot økonomisk utnytting og mot å utføre arbeid som sannsynligvis kommer til å være farlig, til hinder for barnets utdanning, eller skadelig for dets helse og utvikling.

BSCI definerer et "barn" som en person som er yngre enn 15 år, og aksepterer ILO- unntaket som tillater personer fra 14 år å arbeide i visse utviklingsland som India, Bangladesh og Pakistan. BSCI krever også at særskilt beskyttelse må gis til unge arbeidstakere (14–17 år). Det finnes for eksempel særskilte regler for hvilke typer arbeid en ung arbeidstaker kan ha, og også krav som gjelder arbeidstiden.

Hvordan er situasjonen i India?
I India, som i de fleste produksjonsland, finnes det utfordringer i leverandørkjeden når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassene. Dette gjelder delvis miljøhensyn – men akkurat i India er risikoen for barnearbeid enda større enn i visse andre land. Det skyldes at barnearbeid har funnes lenge i India, og at det er et land med en sosioøkonomisk struktur som gjør at barn altfor ofte tvinges til å arbeide.

Samtidig finnes det et økende engasjement for CSR-spørsmål i de indiske virksomhetene, og fremfor alt innenfor områder der det samtidig er mulig å spare penger, for eksempel som å redusere energiforbruket. Derimot er det generelt vanskeligere å få gjennomslag for endringer som gjelder arbeidsforholdene og annet som i større grad har med kulturen å gjøre, for eksempel forbud mot diskriminering.

Hva kan vi som selskap gjøre?
Av alle BSCIs kontroller i 2012 ble 7 % utført i India. For Gina Tricot er India et av de mindre innkjøpsmarkedene. Vi har i dag cirka åtte leverandører, hovedsakelig i Delhi-området.

Alle våre leverandører i India har gjennomført en BSCI-kontroll via en tredjeparts inspektør. Når vi besøker fabrikkene, har vi også visse rutiner som har til formål å forhindre barnearbeid. Vi kontrollerer hvordan fabrikkene ansetter nye arbeidere, og hvordan de fastslår alderen på arbeidssøkere. Vi ser blant annet om det finnes dokumentasjon om ID-kort for alle ansatte. Vi forsøker også å være oppmerksomme på hvordan arbeidstakeren ser ut. Dette er imidlertid svært vanskelig, ettersom de ofte ser yngre ut enn de er. Vi foretar også stikkprøver og kontrollerer ID-dokumenter. Det er dessuten viktig at vi også går i dialog med leverandøren om deres ansvar bakover i produksjonskjeden.

Hvis det skulle vise seg at det er barn som arbeider i fabrikkene, har vi retningslinjer for hvordan dette skal håndteres, ettersom barnet må tas bort fra produksjonen umiddelbart. Årsaken til at barnet arbeider, er som oftest at det må bidra til å forsørge en familie, eller at han/ hun er selvforsørgende, og derfor må man sikre at hans/hennes lønn betales inntil en langsiktig løsning blir funnet. Vi må også bidra til å finne en tilfredsstillende løsning på lang sikt, ut fra barnets alder, sosiale situasjon, utdanning osv. Det aller viktigste er at det vi gjør, fører til en forbedring og ikke til en forverring av barnets situasjon. Hvis barnet er i skolealder, er målet å få ham/henne tilbake til skolen så fort som mulig. BSCI har et nettverk med organisasjoner som kan støtte på stedet, og det er svært viktig.