våra samarbeten från a-ö

Från politisk nivå till produktion. Från nationella branschnätverk till globala samarbetsprojekt. Det finns många sätt att göra skillnad tillsammans. Här hittar du en översikt, din guide till våra olika samarbeten inom hållbarhetsområdet.


(The) Accord Bangladesh

The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh är ett internationellt avtal med åtgärdsplaner inom byggnads-, brand- och elsäkerhet. Avtalet upprättades för att skapa säkrare fabriker i Bangladeshs klädindustri efter katastrofen Rana Plaza 2013 när en fabriksbyggnad kollapsade i huvudstaden Dhaka och 1 129 personer miste livet. Accordet är ett samarbete mellan internationella och lokala fackföreningar, klädföretag och intresseorganisationer. Totalt ingår över 1 600 fabriker i programmet. Gina Tricot skrev på avtalet 2013 och har även signerat Accord 2018 som sträcker sig från maj 2018 och tre år framåt.


Amfori BSCI

Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) är en organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkor i leverantörsledet. Amfori BSCI sammanför i nuläget över 2 000 företag kring en gemensam uppförandekod och stödjer dem i deras arbete med sociala och miljömässiga frågor i leverantörskedjan. Gina Tricot har varit medlemmar i Amfori BSCI sedan 2011 och som medlemmar förbinder vi oss att implementera uppförandekoden i våra leverantörskedjor. Vi får också tillgång till en plattform som samlar revisioner och information kring våra leverantörer, ett viktigt verktyg i vårt kontinuerliga arbete kring utvärdering och uppföljning i producentledet.


Better Cotton (BCI)

Better Cotton Iniative (BCI) är en icke-vinstdrivande organisation som verkar för en bättre framtid, både för människor och samhällen med bomullsproducerande jordbruk och för industrin där bomullen spelar en viktig roll. Inom ramen för BCI utbildas bönder i mer hållbara metoder inom allt från vattenanvändning till gödsel och insektsbekämpning. Målet är inte att skapa ekologisk bomull utan att bidra till en mer hållbar bomullsproduktion i större skala och förbättra försörjningen för bomullsproducenterna. Gina Tricot har varit medlemmar i Better Cotton Initiative sedan 2011.

Gina Tricot ingår samarbete med Better Cotton Initiative för att förbättra villkoren för bomullsodling globalt. Bättre bomull köps in via ett system med massbalans och är inte fysiskt spårbar till slutprodukterna. Läs mer om detta här.

Better Cotton Initiative förbättrar den globala bomullsproduktionen för de människor som producerar den, är bättre för miljön där bomullen odlas och för sektorns framtid. Genom att köpa bomullsprodukter från Gina Tricot stödjer du Better Cotton Initiative-jordbrukarna som använder vatten effektivt, månar om jordhälsan och naturliga miljöer, minskar användningen av skadliga kemikalier och respekterar arbetarnas rättigheter och välbefinnande

Gina Tricot har åtagit sig att köpa 100 % av vår bomull som ”mer hållbar bomull” 2020. ”Mer hållbar bomull” inkluderar ekologisk bomull, Better Cotton och återvunnen bomull.


Canopystyle

Canopystyle är ett initiativ för en leveranskedja fri från viskos som tillverkas av trä från urskogar eller hotade skogar. Inom initiativet samarbetar den icke vinstdrivande miljöorganisationen Canopy med företag inom textilbranschen för att gemensamt kunna påverka och påskynda fiberproducenterna. Målet är att skydda hotade skogar och att det ska utvecklas innovativa lösningar för en mer hållbar fiberproduktion.

Gina Tricot bidrar till initiativets arbete genom att engagera våra leverantörer och nedströms skapa transparens i viskosledet. Genom att kartlägga vår produktionskedja för viskos är målet att i den utsträckning det är möjligt säkerställa att våra produkter inte tillverkas av trä från urskogar eller hotade skogar.

Gina Tricot har också signerat initiativet Pack 4 Good för att arbeta med bättre förpackningslösningar. Läs mer om detta här.


Dress for Success Stockholm

Organisationen hjälper kvinnor i Sverige som på ett eller annat sätt utestängts eller marginaliserats på grund av långtidsarbetslöshet. Fokus ligger på att ge kvinnor individualiserad hjälp och en trygg miljö där de kan prata utan att känna sig som en statistisk siffra. Genom att erbjuda stödjande nätverk, verktyg för karriärsutveckling och professionella kläder hjälper de kvinnor att växa och nå sin fulla potential. Gina Tricot inledde samarbetet med Dress for Success under 2018.


Forskningsprojekt kring mikroplaster - Minshed

Forskningsprojektet MinShed leds av Swerea IVF och som tillsammans med bland andra Textilhögskolan arbetar för att reducera utsläppsnivåerna av mikroplaster till noll samt att förebygga mikroplaster såväl nationellt som internationellt. Projektets målsättning är att höja kunskapsnivåerna och skapa riktlinjer för textilindustrin så att de kan skapa och producera plagg gjorda av syntetiska material som ej avger mikroplaster.

Som en del av projektet kommer även tvättmaskiners konstruktion att undersökas för att se över och om dessa kan kompletteras med filter eller tvättpåse som kan bidra till en minskning av utsläpp av mikroplaster.

Tillsammans med andra företag från olika branscher deltar Gina Tricot som en aktör i projektet för att gemensamt kunna skapa lösningar på ett gemensamt problem. Projektet pågår mellan 2018–2020.


Fur free retailer

Fur Free Retailer är ett världsledande program som initieras av Fur Free Alliance; en sammanslagning av djur-och miljöorganisationer på global nivå. Programmet engagerar och motiverar företag till att bli pälsfria och bidrar till transparens för de konsumenter som söker pälsfria produkter. Ett led i detta är en digital lista som navigerar konsumenten till de företag som valt att vara en del av programmet, vilket Gina Tricot varit sedan 2011.


Human Bridge / Fretex

Human Bridge arbetar med materialbistånd. Organisationen förser sjukhus med begagnad sjukvårdsutrustning i olika biståndsprojekt och stöttar upp med kläder och annat material vid humanitära katastrofer. Gina Tricot har samarbetat med Human Bridge och den norska motsvarigheten Fretex sedan 2010. Samarbetet innebär att Human Bridge/Fretex hanterar de produkter som våra kunder lämnar i butik för återvinning, återanvändning och reklamation.


Kemikaliegruppen

Nätverket Kemikaliegruppen förmedlar kunskap och nyheter inom kemi- och miljörelaterade frågor till sina medlemsföretag. Över hundra medlemsföretag sluter upp kring frågor som rör lagkrav, kemikalier och utbyter kunskap och information kring ansvarsfull kemikaliehantering. Nätverket drivs av Swerea IVF tillsammans med myndigheter och expertis från universitet.


Kemikalieinspektionens branschdialog

Kemikalieinspektionen är en tillsynsmyndighet under regeringen. Uppdraget är att bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett lämpligt sätt. Gina Tricot deltar i Kemikalieinspektions branschdialog som sammanför myndigheter, branschorganisationer, tillverkare och distributörer. Tillsammans diskuterar vi branschspecifika frågor och identifierar åtgärder för att nå en giftfri vardag.


One bag habit

One Bag Habit är ett gemensamt initiativ från handeln för att uppmuntra konsumenten till att tänka mer hållbart och minska konsumtionen av påsar. Från 1 juni 2017 tar vi betalt för alla påsar i våra butiker och uppmuntrar våra kunder att köpa en hållbar påse som kan återanvändas. Allt överskott från försäljning av påsarna går oavkortat till välgörande organisationer med fokus på hållbar utveckling inom miljö och sociala frågor. Gina Tricot har varit medlemmar av initiativet sedan starten.


Re:newcell

Gina Tricot startade ett samarbete med Re:newcell år 2018. Re:newcell använder bomullsavfall till att producera rent, naturligt och biologiskt nedbrytbart råmaterial som kan användas till nya kläder av högsta kvalitet – som sedan återvinns om och om och om igen.

Gina Tricot donerar löpande textilt avfall till Renewcells fabriker med hjälp av våra denimleverantörer, detta omvandlas sedan till nya textilfibrer som kan användas om och om igen. Vårt mål är att involvera ännu fler av våra leverantörer i samma initiativ och självklart öka vår del av donerat textilavfall till Re:newcell.


STICA

The purpose of The Swedish Textiles Initiative for Climate Action (STICA) is to support the apparel and textile industries and their stakeholders in the Nordic region to, at minimum, reduce greenhouse gases in line with 1.5 C warming pathway, as outlined by the United Nations Framework on Climate Change and the Paris Agreement. Ultimately STICA’s aim is to ensure the Swedish and Nordic textile industry does more than its share by becoming the first climate positive apparel and textiles industry in the world well before 2050. Gina Tricot blev medlemmar i STICA under 2019.


Svanen

Hösten 2019 började Gina Tricot arbeta med den nordiska miljömärkningen Svanen. Svanenmärket är ett av världens främsta och hårdaste miljömärkning. Det är en miljömärkning av typ 1, vilket innebär att det är en självständig organisation som arbetar enligt livscykelperspektivet och med helhetssyn under utvecklingen av kriterier.


Svensk handels nätverk kring animaliska material

Svensk Handel arrangerar nätverksträffar för att diskutera frågor kring djurskydd och animaliska material. Som ett resultat av gruppens arbete kunde Svensk Handel under 2017 lansera en djurskyddspolicy för att öka kunskapen och förståelsen för djurskyddsfrågor. Policyn har även kompletterats med en guide kring animaliska material för inköpare och designers.


Textile exchange

Textile Exchange är en global icke vinstdrivande organisation, som genom ett nära samarbete med sina medlemmar verkar för en förändring av branschen när det gäller valet av fibrer, etik och standarder och ansvarsfulla leverantörsnätverk. Läs mer här.


Textiles for Recycling Initiative (T4RI)

Textiles for Recycling Initiative (T4RI) grundades på initiativ från några av Svensk Handels medlemsföretag. T4RI vill att branschen ska ta sin del av ansvaret för att textilier ska få längre eller nytt liv. Med fokus på miljönytta och kretsloppssamhälle ska textilier i första hand återanvändas och därefter återvinnas på bästa möjliga sätt genom att bli till nya fibrer. Gina Tricots roll i initiativet är att tillsammans med de andra företagen i referensgruppen skapa förutsättningar och diskutera lösningar för bättre återanvändning och återvinning i textilbranschen samt verka för ett välfungerade producentansvar.


Textilimportörerna

Textilimportörerna bevakar handelspolitiska frågor och hjälper importörer med frågor som bland annat rör tullar, ursprungsregler, frihandelsavtal, CSR och politiskt viktiga frågor. Under de föreläsningar och seminarier som arrangeras får vi som medlemmar också möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap inom området.


UNICEF

UNICEF (United Nations Children's Fund) är ett organ inom FN som arbetar med utvecklingsprogram och katastrofberedskap världen över genom sina fältkontor. Gina Tricot startade sitt samarbete med Unicef 2011 med fokus på utbildning av de yngsta barnen i Bangladesh. Projektet sträckte sig över 6 år och bidrog till att 26 500 barn i åldern 4-5 nu fått tillgång till utbildning. Vi har sedan dess fortsatt samarbetet i Dhaka där familjer fått förbättrad tillgänglighet till vård, näring, vatten, sanitära anläggningar och utbildning. Gina Tricot har under åren även genomfört butikskampanjer för att stödja UNICEF ytterligare.


UN Women Sweden

UN Women är Förenta Nationernas (FN) Organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt som bildades år 2010. UN Womens arbetar för en jämställd värld, fri från våld och diskriminering av flickor och kvinnor. Förutom fältkontor i ett 90-tal länder så finns organisationen även representerad i nationella kommittéer, bland annat i Sverige. Nationalkommittén driver på det politiska arbetet kring UN Womens hjärtefrågor, samlar in bidrag samt informerar och utbildar kring kvinnors rättigheter. Gina Tricot inledde samarbete med UN Women under 2017.


WWF

Under 2020 inledde vi ett samarbete och partnerskap med Världsnaturfonden WWF, med syftet att säkerställa att Gina Tricots vattenstrategi följer WWFs modell för Water Stewardship. Under samarbetets gång kommer vi att fortsätta att utvärdera våra risker och ta fram mål, strategi och handlingsplan baserat på våra risker och möjligheter att bidra till en bättre vattenmiljö.